De Boekenworm

Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar
Klik op een foto voor een groter exemplaar


Privacy Statement
Gastouderopvang De Boekenwormen, gevestigd aan Erkelenzstraat 7 6132 HG Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http://www.deboekenwormen
Erkelenzstraat 7
6132 HG Sittard
+31 620290024


Kirsten Becker is de Functionaris Gegevensbescherming van Gastouderopvang De Boekenwormen Zij is te bereiken via kirsten.becker(at)home.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderopvang De Boekenwormen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
   Voor- en achternaam
   Geslacht
   Geboortedatum
   Adresgegevens
   Telefoonnummer
   E-mailadres


 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirsten.becker(at)home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Gastouderopvang De Boekenwormen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   Om goederen en diensten bij u af te leveren
   Gastouderopvang De Boekenwormen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Gastouderopvang De Boekenwormen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gastouderopvang De Boekenwormen) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Gastouderopvang De Boekenwormen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  De Boekenwormen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Gastouderopvang De Boekenwormen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderopvang De Boekenwormen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kirsten.becker(at)home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderopvang De Boekenwormen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Gastouderopvang De Boekenwormen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kirsten.becker(at)home.nl.